ایلام

در ایلام، ایران
امروز: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر ایلام، در استان ایلام، ایران

اطلاعات شهر ایلام

آب و هوای شهر ایلام

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: غرب

رطوبت: ۲۵ درصد، فشار: ۲۸۷۵۰.۴۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۲۰

ساعت: ۲۰:۲۲

دما: °۲۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)